TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
ĐÃ TIẾP NHẬN : 293030 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 278369 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 273236 hồ sơ.
THÁNG 03/2017
ĐÃ TIẾP NHẬN : 25311 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 23434 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 23205 hồ sơ.
THÁNG 04/2017
ĐÃ TIẾP NHẬN : 18630 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 18514 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 17632 hồ sơ.
THÁNG 05/2017
ĐÃ TIẾP NHẬN : 17589 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 16733 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 16524 hồ sơ.

Báo cáo các đơn vị cấp Sở/Ban/Ngành

Tên đơn vị HS đã nhận HS đã trả HS trả đúng hạnsắp xếp tăng dần Tỷ lệ trả đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT 25614 25594 25594 100,00 %
Sở Giao thông vận tải 23435 22998 22824 99,24 %
Sở Y tế 12009 12709 11992 94,36 %
Sở Khoa học và Công nghệ 9153 8244 8242 99,98 %
Sở Tư pháp 7448 6788 6687 98,51 %
Sở Công thương 4491 4241 4236 99,88 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2442 2265 2265 100,00 %
Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng 2167 1992 1992 100,00 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 1472 1526 1526 100,00 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 972 958 958 100,00 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 984 975 875 89,74 %
Sở Thông tin và Truyền thông 735 702 653 93,02 %
Sở Nội vụ 369 366 366 100,00 %
Sở Ngoại vụ 333 323 323 100,00 %
Sở Tài chính 291 254 254 100,00 %
Sở Văn hóa và Thể thao 284 251 233 92,83 %
Sở Xây dựng 274 219 219 100,00 %
Sở Du Lịch 152 128 128 100,00 %
Thanh tra Thành phố 99 99 99 100,00 %

Báo cáo các đơn vị cấp Quận/Huyện

Tên đơn vị HS đã nhận HS đã trả HS trả đúng hạnsắp xếp tăng dần Tỷ lệ trả đúng hạn
Quận Hồng Bàng 40222 39622 39507 99,71 %
Quận Lê Chân 41135 39334 39158 99,55 %
Quận Ngô Quyền 35791 32448 32394 99,83 %
Huyện Thủy Nguyên 14599 14691 14683 99,95 %
Huyện Tiên Lãng 14823 14104 14056 99,66 %
Quận Hải An 10807 9501 9478 99,76 %
Huyện Kiến Thụy 6604 6604 6604 100,00 %
Quận Kiến An 7075 6401 6226 97,27 %
Huyện Vĩnh Bảo 7694 6463 5960 92,22 %
Huyện An Dương 6733 6112 5911 96,71 %
Quận Dương Kinh 6774 6072 5401 88,95 %
Huyện An Lão 2958 2097 1934 92,23 %
Huyện Cát Hải 2573 2160 1857 85,97 %
Quận Đồ Sơn 2479 2098 571 27,22 %
Huyện Bạch Long Vỹ 0 0 0 0,00 %