Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Thành phố Hải Phòng

Từ tháng 6 năm 2016
Năm 2019
Quý 2 năm 2019
Tháng 04 năm 2019
Trong 12 tháng gần nhất
THỐNG KÊ CHI TIẾT
Chọn mục thống kê theo tháng sau đó nhấn vào từng tháng để xem thông tin chi tiết theo ngày

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các đơn vị

Click vào box số liệu đơn vị để xem thông tin chi tiết đơn vị đó