TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
ĐÃ TIẾP NHẬN : 265330 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 252631 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 244855 hồ sơ.
THÁNG 12/2016
ĐÃ TIẾP NHẬN : 23807 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 22234 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 21522 hồ sơ.
THÁNG 01/2017
ĐÃ TIẾP NHẬN : 12020 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 12313 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 11633 hồ sơ.
THÁNG 02/2017
ĐÃ TIẾP NHẬN : 14212 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 13006 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 12225 hồ sơ.

Báo cáo các đơn vị cấp Sở/Ban/Ngành

Tên đơn vị HS đã nhận HS đã trả HS trả đúng hạnsắp xếp tăng dần Tỷ lệ trả đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT 27.501 27.461 27.461 100.00 %
Sở Giao thông vận tải 21.036 20.039 19.809 98.85 %
Sở Y tế 9.612 9.612 9.609 99.97 %
Sở Khoa học và Công nghệ 9.772 9.551 9.549 99.98 %
Sở Tư pháp 4.108 3.406 3.339 98.03 %
Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng 1.860 1.665 1.665 100.00 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 891 854 864 101.17 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 594 572 572 100.00 %
Sở Công thương 3.778 3.494 535 15,311.96 %
Sở Nội vụ 322 316 315 99.68 %
Sở Ngoại vụ 280 274 274 100.00 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 248 228 228 100.00 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 329 332 225 67.77 %
Sở Xây dựng 209 201 201 100.00 %
Sở Thông tin và Truyền thông 680 164 164 100.00 %
Sở Văn hóa và Thể thao 171 134 123 91.79 %
Sở Du Lịch 102 87 86 98.85 %
Thanh tra Thành phố 12 12 12 100.00 %
Sở Tài chính 1 0 0 0.00 %

Báo cáo các đơn vị cấp Quận/Huyện

Tên đơn vị HS đã nhận HS đã trả HS trả đúng hạnsắp xếp tăng dần Tỷ lệ trả đúng hạn
Quận Hồng Bàng 34.411 33.930 33.815 99.66 %
Quận Lê Chân 30.965 29.535 29.067 98.42 %
Quận Ngô Quyền 28.426 26.115 26.061 99.79 %
Huyện Thủy Nguyên 17.248 17.081 17.080 99.99 %
Quận Đồ Sơn 14.925 14.583 13.177 90.36 %
Huyện Tiên Lãng 11.845 11.428 11.380 99.58 %
Quận Hải An 9.013 8.141 8.115 99.68 %
Huyện An Dương 8.541 8.329 7.631 91.62 %
Huyện Vĩnh Bảo 8.993 7.348 6.668 90.75 %
Huyện Kiến Thụy 5.438 5.438 5.438 100.00 %
Quận Kiến An 5.791 5.219 5.115 98.01 %
Quận Dương Kinh 5.402 4.900 4.395 89.69 %
Huyện Cát Hải 2.037 1.671 1.380 82.59 %
Huyện An Lão 789 511 502 98.24 %
Huyện Bạch Long Vỹ 0 0 0 0.00 %