TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
ĐÃ TIẾP NHẬN : 390353 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 372718 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 365543 hồ sơ.
THÁNG 07/2017
ĐÃ TIẾP NHẬN : 25549 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 24340 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 23925 hồ sơ.
THÁNG 08/2017
ĐÃ TIẾP NHẬN : 25666 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 24772 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 24145 hồ sơ.
THÁNG 09/2017
ĐÃ TIẾP NHẬN : 8644 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 8291 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 8016 hồ sơ.

Báo cáo các đơn vị cấp Sở/Ban/Ngành

Tên đơn vị HS đã nhận HS đã trả HS trả đúng hạnsắp xếp tăng dần Tỷ lệ trả đúng hạn
Sở Giao thông vận tải 33168 32949 32775 99,47 %
Sở Nông nghiệp và PTNT 29926 29905 29905 100,00 %
Sở Y tế 20414 21114 20397 96,60 %
Sở Khoa học và Công nghệ 16392 16140 16138 99,99 %
Sở Tư pháp 11443 10680 10579 99,05 %
Sở Công thương 5918 5671 5666 99,91 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 4222 4381 4381 100,00 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3822 3397 3397 100,00 %
Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng 2802 2569 2569 100,00 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 1573 1558 1558 100,00 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 1307 1296 1200 92,59 %
Sở Thông tin và Truyền thông 1021 935 935 100,00 %
Sở Tài chính 699 531 531 100,00 %
Sở Nội vụ 426 423 423 100,00 %
Sở Ngoại vụ 369 368 368 100,00 %
Sở Văn hóa và Thể thao 388 364 346 95,05 %
Sở Xây dựng 424 311 311 100,00 %
Sở Du Lịch 215 204 204 100,00 %
Thanh tra Thành phố 192 192 192 100,00 %

Báo cáo các đơn vị cấp Quận/Huyện

Tên đơn vị HS đã nhận HS đã trả HS trả đúng hạnsắp xếp tăng dần Tỷ lệ trả đúng hạn
Quận Lê Chân 52044 49997 49781 99,57 %
Quận Hồng Bàng 48683 47835 47720 99,76 %
Quận Ngô Quyền 43920 39445 39389 99,86 %
Huyện Thủy Nguyên 21643 21514 21508 99,97 %
Huyện Tiên Lãng 18331 17399 17351 99,72 %
Quận Hải An 13270 11676 11641 99,70 %
Huyện An Dương 10268 9554 9142 95,69 %
Huyện Kiến Thụy 8881 8881 8881 100,00 %
Quận Kiến An 8962 8097 7364 90,95 %
Huyện Vĩnh Bảo 8765 7534 7031 93,32 %
Quận Dương Kinh 8356 7710 6594 85,53 %
Huyện An Lão 6040 4561 4202 92,13 %
Huyện Cát Hải 3108 2703 2295 84,91 %
Quận Đồ Sơn 3361 2824 769 27,23 %
Huyện Bạch Long Vỹ 0 0 0 0,00 %