TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
ĐÃ TIẾP NHẬN : 250916 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 237130 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 233149 hồ sơ.
THÁNG 01/2017
ĐÃ TIẾP NHẬN : 12078 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 12371 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 11692 hồ sơ.
THÁNG 03/2017
ĐÃ TIẾP NHẬN : 19533 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 17637 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 17470 hồ sơ.
THÁNG 03/2017
ĐÃ TIẾP NHẬN : 19533 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 17637 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 17470 hồ sơ.

Báo cáo các đơn vị cấp Sở/Ban/Ngành

Tên đơn vị HS đã nhận HS đã trả HS trả đúng hạnsắp xếp tăng dần Tỷ lệ trả đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT 23116 23099 23099 100,00 %
Sở Giao thông vận tải 20415 19883 19709 99,12 %
Sở Y tế 8401 8401 8401 100,00 %
Sở Khoa học và Công nghệ 9153 8244 8242 99,98 %
Sở Tư pháp 5229 4636 4535 97,82 %
Sở Công thương 3916 3661 3656 99,86 %
Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng 1933 1782 1782 100,00 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1584 1214 1214 100,00 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 748 757 757 100,00 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 744 707 707 100,00 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 830 796 696 87,44 %
Sở Thông tin và Truyền thông 700 653 653 100,00 %
Sở Nội vụ 332 324 324 100,00 %
Sở Ngoại vụ 304 304 304 100,00 %
Sở Xây dựng 209 201 201 100,00 %
Sở Văn hóa và Thể thao 210 167 149 89,22 %
Sở Du Lịch 114 95 95 100,00 %
Sở Tài chính 59 59 59 100,00 %
Thanh tra Thành phố 38 40 40 100,00 %

Báo cáo các đơn vị cấp Quận/Huyện

Tên đơn vị HS đã nhận HS đã trả HS trả đúng hạnsắp xếp tăng dần Tỷ lệ trả đúng hạn
Quận Hồng Bàng 36171 35655 35540 99,68 %
Quận Lê Chân 35170 33533 33232 99,10 %
Quận Ngô Quyền 31034 28344 28290 99,81 %
Huyện Tiên Lãng 12902 12378 12330 99,61 %
Huyện Thủy Nguyên 11251 11165 11157 99,93 %
Quận Hải An 9197 7954 7931 99,71 %
Huyện Kiến Thụy 5716 5716 5716 100,00 %
Quận Kiến An 6328 5671 5538 97,65 %
Huyện Vĩnh Bảo 7143 5912 5409 91,49 %
Huyện An Dương 5625 5351 5277 98,62 %
Quận Dương Kinh 5861 5263 4719 89,66 %
Huyện Cát Hải 2204 1836 1542 83,99 %
Huyện An Lão 2072 1383 1318 95,30 %
Quận Đồ Sơn 2207 1946 527 27,08 %
Huyện Bạch Long Vỹ 0 0 0 0,00 %